ევროპასა და მსოფლიოში ენერგო სექტორი იცვლება სწრაფადბოლო წლების განმავლობაში, რაც განპირობებულია გლობალიზაციის, ლიბერალიზაციის, კონკურენციის, დემონოპოლიზაციის და რეგულაციის გაფართოების ტენდენციებით.
ევროპის შიგა ენერგობაზრის განვითარების პარალელურად იწყება აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ენერგობაზრების განვითარების პროცესებიც.

საქართველოს (GE) დაუკრაინას (UE) საშუალებასმიეცემამიიღოს თანამედროვეობის გამოწვევებიდაენერგეტიკისადაგარემოსდაცვისპოლიტიკის სფეროში ევროკავშირის დასაერთაშორისოსტანდარტებისშესაბამისად განახორციელოსინსტიტუციონალურიგანმტკიცებისღონისძიებები.
ამპროექტისსაბოლოომიზანიარის ახალი თაობისენერგო მენეჯერების მომზადება, რომლებიცშეძლებენსხვადასხვაენერგეტიკულიკომპანიებითვის ტექნიკური მომსახურების გაწევასენერგეტიკასადაგარემოსდაცვისსამართალში უახლესი მიღწევებისგამოყენებით.

logo tempus

ტემპუსის პროექტი
"რეგიონალური ინტერდისციპლინარული სწავლება ენერგეტიკასა და გარემო დაცვის სამართალში"

logo gtu ge